In aanmerking komen

De Vitus Stichting helpt mensen die het financieel moeilijk hebben – wonend in of verbonden met Fryslân. Dat doen we doelmatig en snel als het moet. Particulieren kunnen een aanvraag indienen via een raadspersoon, zoals een maatschappelijk werker, budgetcoach of welzijnsorganisatie. Ook organisaties en gemeenschappen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een donatie. De verbondenheid met Fryslân is een belangrijk criterium. Meer daarover in het donatiebeleid.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Donaties komen (uiteindelijk) ten goede aan particulieren, zijn eenmalig of kortlopend en bedragen in principe maximaal € 2.000 per persoon
 • Begunstigden wonen in Fryslân of hebben een duidelijke link met de provincie
 • Een aanvraag voor een particulier moet worden gedaan door een raadspersoon met inzicht in de financiële situatie van de begunstigde
 • Een organisatie mag meer dan eens een aanvraag doen, maar donaties niet gebruiken voor exploitatie

Lees alle voorwaarden in het donatiebeleid.

Donatiebeleid

Vitus heeft een donatiebeleid opgesteld met normen en regels waaraan aanvragen worden getoetst. Deze normen en regels zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Stichting en op gangbare maatschappelijke opvattingen over algemeen nut, over wat verstandig en rechtvaardig is.

Het bestuur van Vitus bepaalt het donatiebeleid en mag desgewenst afwijken van het beleid zoals dat beschreven is.

 1. Vitus geeft geld aan steunbehoevende personen, gezinnen en instellingen in, of verbonden met, Friesland. De verbinding met Friesland kan bijvoorbeeld bestaan uit Friese artsen die geld vragen voor een project in Kenia.
 2. Overheidsinstellingen, c.q. instellingen of projecten die door overheden worden gefinancierd, kunnen slechts een beroep op Vitus doen voor die concrete onderdelen waarvoor de overheidssubsidie aantoonbaar ontoereikend is.
 3. Grote nationale of internationale, fondsenwervende organisaties (Rode Kruis, Unicef, etc.) komen niet in aanmerking voor een donatie van Vitus.
 4. Vitus doneert bij voorkeur rechtstreeks aan steunbehoevende personen en organisaties, dus niet getrapt via een andere stichting of organisatie.
 5. Een donatie aan een natuurlijk persoon dient te worden aangevraagd en ondersteund door een raadspersoon, zoals huisarts, maatschappelijk werkende, pastor.
 6. Vitus geeft in beginsel eenmalige of kortlopende donaties. Aan dezelfde organisatie kunnen vaker donaties worden verstrekt, maar niet structurele bijdragen in de exploitatiekosten.

Praktische voorwaarden

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden van het donatiebeleid, dan kunt u hieronder digitaal een aanvraag indienen. Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is en onderstaande bijlagen bevat:

 • Een heldere, concrete omschrijving van de bestemming en het doel van de donatie
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde
 • NAW- en contactgegevens van zowel aanvrager als begunstigde
 • Een actueel en overtuigend overzicht van de financiële situatie van de begunstigde
 • Een duidelijke uitleg waarom de begunstigde het aangevraagde zelf niet kan betalen; een beschrijving van de situatie van de begunstigde

De gevraagde gegevens worden met de grootste zorg behandeld en enkel omtrent uw aanvraag gebruikt. Meer hierover in het privacy statement. 

Beoordeling

Uw aanvraag wordt – in principe – in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Als daartoe aanleiding is, wordt uw aanvraag tussentijds behandeld.

Het bestuur toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan bepaalt het vervolgens de hoogte van de donatie. Deze kan dus afwijken van het gevraagde bedrag. Zowel een toe- als afwijzing wordt schriftelijk bevestigd. 

Uitbetaling

U ontvangt een bevestigingsbrief met de details van uw toewijzing. Het toegekende bedrag wordt vervolgens overgemaakt op de bankrekeningvan de betreffende raadspersoon of organisatie. Rechtstreeks uitkeren aan de begunstigde is niet mogelijk. 

Vragen

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de procedure, voorwaarden of een toe- of afwijzing? Stuur dan een e-mail naar info@vitusstichting.nl.