Wie kan een beroep doen op de Vitus Stichting?

Financiële steun voor personen en gezinnen kan alleen worden aangevraagd door een zgn. raadspersoon: een huisarts, een pastor, een hulp- of zorgverlener die een professioneel contact onderhoudt met degene(n) voor wie de steun bedoeld is. Maatschappelijke instellingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen kunnen wel zelf aanvragen indienen.

welke doelen komen in aanmerking?

De Vitus Stichting kan eenmalige of kortlopende financiële steun verlenen aan personen, gezinnen, gemeenschappen en zorginstellingen. Het bestuur beslist over de aanvragen op grond van gangbare maatschappelijke opvattingen over algemeen nut, over wat verstandig en rechtvaardig is.

Leest u s.v.p. de normen en beleidsregels onder het kopje Donatiebeleid, links op deze pagina.

De voorwaarden

De Vitus Stichting behoudt zich het recht voor extern advies in te winnen over een aanvraag. Ze kan bovendien achteraf om een verantwoording vragen van de besteding van een verstrekte bijdrage. Blijkt iets waarvoor een bijdrage is verstrekt niet te zijn doorgegaan, dan kan de Vitus Stichting het verstrekte bedrag terugvorderen. Met sponsoring houdt de Stichting zich niet bezig.