Donatiebeleid Vitus

Vitus heeft een donatiebeleid opgesteld met normen en regels waaraan aanvragen worden getoetst. Deze normen en regels zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Stichting en op gangbare maatschappelijke opvattingen over algemeen nut, over wat verstandig en rechtvaardig is.

Het bestuur van Vitus bepaalt het donatiebeleid en mag desgewenst afwijken van het beleid zoals dat beschreven is.

Binnen de ruimte die de statutaire doelstelling biedt heeft het bestuur in de afgelopen vijftig jaar een beleid ontwikkeld dat is samen te vatten in de volgende punten.

 1. Vitus geeft geld aan steunbehoevende personen, gezinnen en instellingen in, of verbonden met,  Friesland. De verbinding met Friesland kan bijvoorbeeld bestaan uit Friese artsen die geld vragen voor een project  in Kenia.
 2. Overheidsinstellingen, c.q. instellingen of projecten die door overheden worden gefinancierd, kunnen slechts een beroep op Vitus doen voor die concrete onderdelen waarvoor de overheidssubsidie aantoonbaar ontoereikend is.
 3. Grote nationale of internationale, fondsenwervende organisaties (Rode Kruis, Unicef, etc.) komen niet in aanmerking voor een donatie van Vitus.
 4. Vitus doneert bij voorkeur rechtstreeks aan steunbehoevende personen en organisaties, dus niet getrapt via een andere stichting of organisatie.
 5. Een donatie aan een natuurlijk persoon dient te worden aangevraagd en ondersteund door een raadspersoon, zoals huisarts, maatschappelijk werkende, pastor.
 6. Vitus geeft in beginsel eenmalige of kortlopende donaties. Aan dezelfde organisatie kunnen vaker donaties worden verstrekt, maar niet structurele bijdragen in de exploitatiekosten.
 7. Vitus heeft in beginsel geen budget voor donaties aan bouwkundige zaken, onderhoud en nieuwbouw, ook niet voor kerken.
 8. Vitus stelt geen bijdrage beschikbaar voor aanschaf en/of herstel van (kerk)orgels, kunstvoorwerpen, en dergelijke.
 9. Vitus stelt aan één persoon in principe niet meer dan euro 2.000 beschikbaar.
 10. Vitus stelt geen structurele bijdrage (meer) beschikbaar aan het bisdom; aanvragen zullen welwillend worden beoordeeld, mits passend binnen de doelstellingen.
 11. Vitus werkt in principe niet mee aan schuldsaneringsprojecten.
 12. Vitus conformeert zich aan het standpunt van de overheid t.a.v. de aanschaf of aanpassing van vervoersmiddelen en stelt maximaal € 1.000 per aanvraag beschikbaar.
 13. Festiviteiten of evenementen die reeds hebben plaatsgevonden met een financieel tekort kunnen in principe niet rekenen op financiële steun van Vitus.