Beoordeling

Uw aanvraag wordt – in principe – in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Als daartoe aanleiding is, wordt uw aanvraag tussentijds behandeld.

Het bestuur toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan bepaalt het vervolgens de hoogte van de donatie. Deze kan dus afwijken van het gevraagde bedrag. Zowel een toe- als afwijzing wordt schriftelijk bevestigd. 

Op een respectvolle manier iets voor mensen betekenen. Doelmatig, en snel als het moet